Právna poznámka

Právne upozornenie

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci spravuje túto webovú lokalitu s cieľom zlepšiť prístup verejnosti k informáciám, ktoré sa týkajú jej aktivít, aj ako nástroj na prístup k informáciám o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Naším cieľom je, aby informácie boli aktuálne a presné. Ak dostaneme upozornenie na chyby, pokúsime sa ich opraviť. Agentúra však nenesie žiadnu zodpovednosť, resp. ani inak neručí za informácie uvedené na tejto webovej lokalite.

Tieto informácie:

  • sú len všeobecnej povahy a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu situáciu určitej osoby či subjektu,
  • nie sú nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné či aktualizované,
  • môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo dosahu kontroly agentúry a za ktoré agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, mali by ste sa vždy obrátiť na kvalifikovaného odborníka).

Naším cieľom je minimalizovať výpadky spôsobené technickými chybami. Niektoré informácie alebo údaje na našej stránke však mohli byť vytvorené v súboroch či štruktúrované vo formátoch, ktoré nie sú bezchybné, a preto nemôžeme zaručiť, že naše služby nebudú v dôsledku takýchto problémov prerušené, či inak ovplyvnené. Agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s takýmito problémami, ktoré mohli vzniknúť pri používaní tejto stránky alebo externých stránok, na ktoré odkazuje.

Zámerom tohto právneho upozornenia nie je obmedzenie zodpovednosti agentúry v prípade porušenia požiadaviek stanovených v platných vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vylúčenie jej zodpovednosti v otázkach, v ktorých ju podľa týchto predpisov nemožno vylúčiť.

Preklad zabezpečilo prekladateľské stredisko (CdT, Luxemburg) na základe pôvodného anglického textu.

 

Upozornenie o ochrane autorských práv

© Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Reprodukcia je dovolená s uvedením zdroja, okrem prípadov, keď je uvedené inak.
Pokiaľ sa na reprodukciu alebo použitie textových či multimediálnych informácií (zvuk, obraz, softvér atď.) vyžaduje vopred udelený súhlas, týmto súhlasom sa ruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa ním vymedzuje každé prípadné obmedzenie týkajúce sa použitia.