Относно OiRA

OiRA — Онлайн интерактивна оценка на риска — е уеб базирана платформа, чрез която могат да се създават инструменти за оценка на риска на множество езици по лесен и стандартизиран начин.

Тя е разработена и се поддържа от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и е базирана на нидерландския инструмент за оценка на риска RI&E.

Защо беше разработен проектът OiRA?

Адекватната оценка на риска е ключът към здравословни работни места. Извършването на оценки на риска би могло обаче да се окаже доста трудно, по-специално за микропредприятията и малките предприятия (ММП), които може да не разполагат с достатъчно ресурси или ноу-хау в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР), за да извършат ефективно такива оценки.

Целта на OiRA е да преодолее това. Това е първата инициатива на равнище ЕС, която има за цел да насърчи европейските ММП да правят оценка на рисковете си чрез инструментите, разработени от националните власти и социалните партньори  (организации на работодатели и служители) — на равнище ЕС и държави членки.

Какви са целите на OiRA?

 • На европейско равнище:
  • да се увеличи броят на ММП в Европа, които оценяват и управляват професионалните си рискове;
  • да допринесе (чрез подходяща оценка на риска) за намаляване на броя на трудовите злополуки и професионалните заболявания, както и за подобряване на условията на труд;
  • да помогне на предприятията (чрез подходяща оценка на риска) да станат по-конкурентоспособни (чрез намаляване на разходите, произтичащи от трудови злополуки и професионални заболявания, намаляване на броя на отпуските по болест и т.н.).
 • На национално и секторно ниво:
  • да предостави практическите инструменти на OiRA на разположение на микропредприятията и малките предприятия чрез техните интернет страници и да насърчи използването им;
  • да допринесе към националните цели за намаляване на броя на професионалните заболявания и злополуки, като предостави инструментите на OiRA на разположение на предприятията.
 • На фирмено равнище:
  • да осигури безопасността и здравето на работниците (общо задължение на работодателите и предприятията) чрез насърчаване на използването на инструменти OiRA на фирмено равнище и равнище цех, като въведе процедура за оценка на риска, свързана с въздействието на шума;
  • да вкара яснота относно процеса по оценка на риска;
  • да подобри условията на труд чрез насърчаване на използването на инструмента за оценка на професионалните рискове, като по този начин подобри ефективността на предприятията.

Как функционира OiRA?

OiRA е онлайн платформа, която се състои от генератор на инструменти на OiRA (където разработчиците създават инструменти по сектори) и секторните инструменти OiRA, достъпни за ММП чрез интерактивен уебсайт.

Генераторът на инструменти на OiRA се предоставя безплатно на секторните социални партньори на равнище ЕС и национално равнище, както и на органите на ЕС и националните органи.

Партньорите на OiRA могат да използват генератора на инструменти на OiRA, за да създават инструменти за оценка на риска за различни сектори, рискове или дейности. След това тези инструменти се предоставят на разположение на ММП, за да могат те да извършват своите оценки на риска.