Партньори

Общността на OiRA е съставена от организациите и от хората, които разработват инструментите на OiRA. Тя има за цел да улесни развитието на инструментите на OiRA чрез стимулиране на обмена на инструменти, познания и добри практики, насърчаване на съвместната работа, укрепване на съществуващите взаимоотношения в рамките на общността и създаване на нови взаимоотношения.

Кои са членовете на общността на OiRA?

 • Секторни социални партньори на равнище ЕС и национално равнище (организации на работодатели и служители)
 • Органите на ЕС и националните органи (министерства, инспекции по труда, агенции за безопасност и здраве при работа (БЗР) и т.н.).

Членовете на общността поддържат постоянен контакт с EU-OSHA, заседават веднъж годишно, за да обменят информация и опит, и работят съвместно чрез споделяне на съдържанието на инструментите на OiRA, рекламни материали и др.


Искате ли да се включите в общността на OiRA?

Всички членове се задължават:

 • да разработват инструменти на OiRA или да адаптират съществуващите инструменти на OiRA към специфичните сектори и националното законодателство;
 • да включат крайните потребители (работодатели и служители на ММП или организации), за да се гарантира, че инструментите на OiRA отговарят на реалните нужди на крайните потребители (особено във фазата на изпитване);
 • да актуализират редовно съдържанието на инструментите на OiRA
 • да разпространяват инструментите на OiRA и според възможностите да оказват помощ на крайните потребители;
 • да си сътрудничат с EU-OSHA и да дават обратна информация за генератора на инструменти, материалите и дифузионния модел
 • да участва в оценяването на проекта OiRA (под ръководството на EU-OSHA);
 • да споделят с други членове на общността на OiRA инструментите на OiRA, които разработват, както и опита и знанията, придобити в процеса.

Искате ли да се включите в общността на OiRA?

 • Съществува общо съгласие, че е необходимо сътрудничество на равнище ЕС за разработване на инструменти за оценка на риска, особено в условията на икономическа криза и ограничени ресурси.
 • Обединяване на усилията и ресурсите на равнище ЕС: Членовете на общността на OiRA надграждат това, което другите членове разработват или вече са разработили.
 • OiRA насърчава сътрудничеството между ЕС и членовете на националните общности на OiRA и изследователите.
 • Проектът изгражда мостове, укрепва сътрудничеството и създава нови начини за обмен на информация.

Искате ли да се включите в общността на OiRA?

Ако сте социален партньор или национален институт или орган и искате да се включите в OiRA, ние Ви каним първо да прочетете Меморандума на OiRA за разбирателство, който осигурява основата за сътрудничество с EU-OSHA (и който всички членове на общността на OiRA са длъжни да подпишат). След това, ако сте заинтересовани, моля, свържете се с Вашия национален координатор, за да го уведомите.

Що се отнася до политиката за партньорство на OiRA, приоритет се дава на организации на ЕС и държави — членки на ЕС. За организации и държави извън ЕС, EU-OSHA предлага безплатно сваляне на генератора на инструменти на OiRA (уеб приложение за разработване на инструменти за оценка на риска).

Имайте предвид, че:

 • Използването на този софтуер изисква познание на Plone.
 • EU-OSHA непрекъснато обновява софтуера.
 • Изходният код на приложението OiRA се предлага съгласно условията на Общия публичен лиценз.