Секторни социални партньори

Социалният диалог се отнася до дискусии, консултации, преговори и съвместни действия, които включват организации, представляващи двете страни на индустрията (работодатели и работници).

EU-OSHA работи в тясно сътрудничество с комитетите на ЕС за секторен социален диалог за разработване на инструменти на OiRA за конкретни сектори (най-вече на английски език и с позоваване на съответните директиви на ЕС), с цел да ги адаптира към националните контексти като втора стъпка.

Равнище ЕС
В процес на разработване
Равнище ЕС
В процес на разработване
Равнище ЕС
В процес на разработване