Оценка на риска

Оценката на риска е в основата на европейския подход към предотвратяването на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Съществуват основателни причини за това. Ако процесът на оценка на риска — началото на подхода за управление на здравето и безопасността — не е извършен правилно или изобщо не е извършен, е малко вероятно да бъдат идентифицирани или въведени подходящи превантивни мерки.

Ежегодно милиони хора в ЕС биват наранявани в работата, или тяхното здраве се уврежда сериозно на работното място. Ето защо е толкова важна оценката на риска, тя е ключът към здравословни работни места. Оценката на риска е динамичен процес, който позволява на предприятия и организации да изпълняват изпреварваща политика на управление на рисковете на работното място.

Поради тези причини е важно предприятията от всякакъв вид и мащаб да извършват редовни оценки. Правилната оценка на риска включва, редом с други неща, да сме сигурни, че са отчетени всички значими рискове (не само непосредствените или очевидните), проверка на ефективността на приетите мерки за безопасност, документиране на резултатите от оценката и редовен преглед на оценката, за да се поддържа актуална.

Най-важното европейско законодателство, което е значимо за оценката на риска, е Рамкова директива 89/391. Тази директива е транспонирана в националното законодателство и в този смисъл предприятията във всички държави членки са задължени да извършват оценка на риска за безопасността и здравето. Държавите членки обаче имат право да въведат по-строги разпоредби за защита на своите работници (следователно трябва да проверите конкретното законодателство, свързано с оценката на риска във Вашата държава). В националните инструменти за OiRA нашите партньори вече са взели под внимание валидното национално законодателство.

Определения

Опасности

Опасност може да е всичко — работни материали, оборудване, работни методи или практики — което потенциално мож да причини увреждане.

Рискове

Риск е наличието на голяма или малка вероятност от настъпване на увреждане за определено лице в резултат на опасността.

Оценка на риска

Оценка на риска е процесът на извършване на оценка на рисковете за безопасността и здравето на работниците от опасностите, произтичащи от работната среда. Тя представлява систематична проверка на всички аспекти на работата, която включва:

  • възможности за ричиняване на нараняване или увреждане

  • възможности за отстраняване на опасностите,

  • ефективно или планирано въвеждане на превантивни или предпазни мерки с цел контрол на риска.