Цел на оценката на риска

Работодателите на всяко работно място имат принципно задължение да гарантират безопасността и здравето на работниците във всички аспекти, свързани с тяхната работа. Оценката на риска се извършва с цел да се даде възможност на работодателя да предприеме необходимите мерки за защита на работниците.

Тези мерки включват:

  • елиминиране и предотвратяване на професионални рискове.

  • предоставяне на информация за работниците;

  • осигуряване на обучение за работниците;

  • осигуряване на организация и средства за изпълнение на необходимите мерки.

Докато целта на оценката на риска включва превенция на професионалните рискове, а това следва да е винаги цел, не винаги тази цел е постижима на практика. Когато отстраняването на рисковете не е възможно, рисковете следва да се намалят, а остатъчният риск да се контролира. На по-късен етап, като част от програма за преглед, този остатъчен риск ще бъде оценен наново и може да се преразгледа възможността за отстраняване на риска, евентуално в контекста на нови знания.

Оценката на риска следва да бъде структурирана и приложена, за да помогне на работодателите:

  • определят опасностите, възникнали в работата и да определят какви мерки следва да вземат във връзка с тези опасности, за да се запази здравето и безопасността на работниците и служителите при надлежно отчитане на нормативните изисквания;

  • да оценяват рисковете, за да направят най-добрия информиран избор на работно оборудване, използвани химични вещества или препарати, оборудване на работното място и организация на работата;

  • проверят дали изпълнените мерки са адекватни;

  • подреждат действието по степен на важност, ако в резултат на оценката се установи, че са необходими допълнителни мерки;

  • докажат на себе си, на компетентните органи, на работниците и техните представители, че са отчетени всички фактори, свръзани с работата, и че е направена валидна преценка на рисковете и необходимите мерки за запазване на здравето и безопасността;

  • гарантират, че превантивните мерки и работните и производствени методи, считани за необходими и задължителни за изпълнение след оценка на риска гарантират подобряване на нивото на защита на работника.