Как да направим оценка на риска

На равнище ЕС няма трайно установени правила за това как следва да се извършват оценките на риска (трябва да проверите конкретното законодателство, свързано с оценката на риска във Вашата държава). Съществуват обаче два принципа, които винаги следва да се имат предвид при разглеждането на оценката на риска:

 • структуриране на оценката с цел да се гарантира, че се обръща внимание на всички относими опасности и рискове (напр. да не се пренебрегват такива задачи, като почистване, което е вероятно да се изръшва извън нормалното работно време или спомагателни отдели, като събиране на отпадъци);

 • след определяне на риска следва да се започне оценка по първите принципи, като се зададе въпрос дали рискът може да бъде отстранен.

Инструментите на OiRA са предназначени да помогнат на предприятията в този процес. Те дават насоки за структуриран подход към оценката на риска по и включват множество практически решения, които да насочват потребителя при предприемането на действия. Националните партньори на OiRA следят за това да бъдат взети предвид широк спектър от възможни рискове в специфичния сектор на национално равнище. 

Европейското ръководство за Оценка на риска в работата предлага подход, основан на няколко стъпки. Това не е единственият метод на изпълнение на оценка на риска, съществуват най-разнообразни методики за постигане на същата цел. Не съществува един единствен “правилен” начин за извършване на оценка на риска и при различни обстоятелства могат да се използват различни подходи.

Не съществува един-единствен „правилен“ начин за извършване на оценка на риска и различните подходи могат да работят при различни обстоятелства. За повечето предприятия, особено за малките и средните, поетапен подход (включващ елементи на управление на риска), като представения по-долу, би трябвало да работи добре.

 • Стъпка 1. Идентифициране на опасностите и лицата, изложени на риск
  • Идентифициране на източниците на опасност на работното място и на лицата, които може да са изложени на риск
 • Стъпка 2. Оценка на рисковете и тяхното подреждане по степен на важност
  • Оценка на съществуващите рискове (сериозността и вероятността от възможни вреди) и тяхното приоритизиране по важност.
 • Стъпка 3. Вземане на решения за превантивни действия и изпълнението им
  • Определяне на подходящите мерки за отстраняване или контрол на рисковете и предприемане на действия. Въвеждане на превантивни и защитни мерки чрез план за приоритизиране.
 • Стъпка 4. Контрол и преглед
  • Оценката следва да се преразглежда периодично, за да се гарантира нейната актуалност.

Всички инструменти на OiRA следват гореспоменатите стъпки. 

Документиране на оценката на риска

Трябва да се води регистър на резултатите от оценките на риска на работното място. Такъв регистър може да се използва като основа за:

 • предаване на информацията към заинтересованите лица;
 • преценка дали са предприети необходимите мерки;
 • предоставяне на доказателства за надзорните органи;
 • всяко преразглеждане при промяна на обстоятелствата.

Препоръчва се да се архивират най-малко следните детайли:

 • име и длъжност на лицето(лицата), извършващи проверката

 • определените опасности и рискове

 • групите работници, изложени на конкретни рискове

 • необходимите защитни мерки

 • подробности относно въвеждането на мерките, като напр. име на отговорното лице и дата

 • подробности относно последващия мониторинг и мерките за преглед, включително дати и участващите хора

 • подробности относно участието на работниците и на техни представители в процеса за оценка на риска.

Протоколите от оценките следва да се изготвят с консултацията и участието на работниците и/или техните представители и да им се предоставят за сведение. При всички случаи засегнатите работници следва да бъдат уведомени за резултата от всяка оценка, свързана с работното им място, както и за действията, които трябва да бъдат предприети в резултат на оценката.

Инструментите на OiRA предоставят различни доклади за документиране на извършената оценка на риска и мерките, за които е взето решение.