отговорности на работниците

Защитата на безопасността и здравето на работещите в Европа се постига чрез подход, основан на оценка и управление на риска. За да се направи ефективна оценка на риска на работното място, всички заинтересовани страни трябва добре да разбират правното значение, принципите, процеса на оценка на риска и ролята на основните участници в него.

Роли и отговорности на работниците

Важно е работниците да участват в оценката на риска. Те познават проблемите и детайлите относно това, което действително се случва при изпълнение на техните задачи или дейности, така че те следва да бъдат включени в оценката. Често пъти техните практични знания или компетенции са необходими за разработката на изпълними превантивни мерки.

Участието на работниците е не само право, но и от основно значение, за да може управлението от страна на работодателите на безопасността и здравето при работа да бъде ефективно и ефикасно.

Работниците и/или техните представители имат правото/задължението да:

 • бъдат консултирани относно мерките за организация на оценката на риска и за назначаването на лицата, които ще изпълняват тази задача
 • участват в оценката на риска
 • предупреждават своите ръководители или работодатели относно набелязаните рискове
 • отчитат всякакви промени на работното място
 • бъдат информирани относно рисковете за тяхната безопасност и здраве и относно необходимите мерки за отстраняване или намаляване на тези рискове
 • участват в процеса на вземане на решение за превантивни и защитни мерки, които трябва да се изпълнят
 • поискат от работодателя да приложи подходящи мерки и да представи предложения за свеждане до минимум на опасностите или отстраняване на опасността при източника
 • съдействат, помагайки на работодателя да осигури безопасност на работната среда
 • се обучават/получават инструкции относно изпълняваните мерки
 • се грижат максимално за своята безопасност и здраве, както и за тези на други лица, засегнати от техните действия, в съответствие с обучението и инструкциите на работодателя

Освен това е важно представителите на работниците да бъдат обучени, така че да разберат оценката на риска и своята роля в нея.

Инструментите на OiRA предоставят различни възможности за включване и информиране на работниците и техните представители, например споделяне на съдържанието на инструментите или окончателните доклади, а в някои случаи — и по-сложни подходи. Проверете националните си инструменти, за да видите различните варианти, като обучения и покани, за да допринесете директно онлайн за оценката на риска. 

Роли и отговорности на работодателите

Работодателите трябва внимателно да се подготвят за това, което ще направят, за да изпълнят задълженията си за извършване на оценка на риска, и да въведат необходимите мерки за безопасността и здравето на работниците. Препоръчително е да го направят, като следват посочените стъпки: 

 • възлагане, организиране и координиране на оценката;
 • назначаване на компетентни лица за извършване на оценките; лицето, което извършва оценката на риска, може да бъде:
  • самите работодатели;
  • наети лица, определени от работодателите;
  • външни оценители и доставчици на услуги, ако липсва компетентен персонал на работното място.
 • провеждане на консултации с представителите на работниците относно реда и условията за назначаване на лицата, които ще извършват оценките;
 • предоставяне на необходимата информация, обучение, ресурси и подкрепа на оценителите, които са собствени служители на работодателя;
 • осигуряване на адекватна координация между оценителите (когато е приложимо);
 • включване на ръководството и насърчаване на участието на работната сила;
 • определяне на мерките, които трябва да се предприемат за преглед и преразглеждане на оценката на риска;
 • гарантиране, че превантивните и защитните мерки вземат предвид резултатите от оценката;
 • гарантиране, че оценката на риска е документирана;
 • наблюдение на защитните и превантивните мерки, за да се гарантира, че тяхната ефективност се запазва;
 • информиране на работниците и/или техните представители за резултатите от оценката и за въведените мерки (предоставяне на достъп до документацията).